VEDTEKTER VEDTATT 29. APRIL 2015

§ 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er: NORSK ALGEFORENING og ble stiftet 14. November 2012

§ 2 VISJON OG FORMÅL

§ 2.1 Visjon:

For økt verdiskapning med alger som ressurs!

§ 2.2. Formål:

Foreningen skal samle og involvere aktører og beslutningstagere i algenæringen.

Integrere FoU og næringsliv med mål om teknologi-, næringsutvikling og verdiskaping innenfor algenæringen.

Synligjøre og formidle algers betydning og nytte overfor publikum , opplæring og kunnskapsinstitusjoner og beslutningstagere.

Fremme det kommersielle markedet for algeprodukter og tjenester.

Legge til rette for samarbeid, nye partnerskap som i verdikjeden.

Norsk Algeforening skal være pådriver og bidra til å utvikle regelverk og rammebetingelser knyttet til algenæringen.

Legge til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling innenfor næringen.

§ 3 JURIDISK PERSON.

Norsk Algeforening er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og

begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 MEDLEMSSKAP

§ 4.1 Deltakelse og status som medlem i Norsk Algeforening er åpent for organisasjoner, undervisningsinstitusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som støtter formålsparagrafen.

§ 4.2 Årsmøtet har avgjørelsesmyndigheten hvis det oppstår tvil om tolkning av vedtektene

vedrørende medlemmer.

§ 4.3 Medlemskap i Norsk Algeforening er åpent for alle som støtter foreningens formål.

Innmelding må skje skriftlig.

§ 4.4Medlemmer som motarbeider eller bidrar til å undergrave Norsk Algeforenings formål kan ekskluderes etter vedtak av styret.

§ 5 RETTIGHETER OG PLIKTER

§ 5.1 Medlemmene har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. De er valgbare til styret. Medlemmene har rett til å foreslå prioriterte tema og arbeidsgrupper/temagrupper overfor styret og årsmøtet. Videre kan disse organisasjonene gjennom de styregodkjente arbeidsgrupper/temagrupper få tilskudd til utredninger, arrangementer og reiser.

§ 5.2 Medlemmer mottar fortløpende informasjon om Norsk Algeforenings saker og aktiviteter. De kan benytte Norsk Algeforenings kontaktnett og kompetanse, samt delta på møter, høringer, kurs og konferanser som Norsk Algeforening arrangerer.

§ 5.3 Kontingent og frist for betaling av denne fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten før årsmøtet, har ikke stemmerett på årsmøtet. Et medlem som etter påkrav ikke har betalt kontingent siste år kan strykes som medlem.

§ 6 ÅRSMØTET

§ 6.1 Årsmøtet er Norsk Algeforenings høyeste myndighet og holdes innen 1. juni hvert år.

§ 6.2 Årsmøtet er åpent for medlemmer og andre som styret inviterer.

§ 6.3 Skriftlig innkalling til årsmøtet sendes ut seinest 1 måned før møtet. Innkalling skal inneholde tid og sted for møtet, hva vedtektene sier om dagsorden, frist for innsending av forslag til møtet og orientering om styremedlemmer som står på valg.

§ 6.4 Skriftlige forslag til saker på årsmøtet, strategi og rammeplan, årlig plan og budsjett, samt forslag på kandidater til valgkomiteen skal være sekretariatet i hende seinest 6 uker før årsmøtet. Skriftlige forslag fra medlemmene på styremedlemmer og vara må være valgkomiteen i hende seinest 2 måneder før årsmøtet.

§ 6.5 Dagsorden med sakspapirer, inkl. valgkomiteens forslag, sendes alle medlemmer innen én måned før møtet.

§ 6.6 Stemmeberettiget på årsmøtet er en representant fra hvert av medlemmene. Det er ikke anledning til å møte eller stemme med fullmakt fra andre organisasjoner. Representanter og observatører skal meldes på skriftlig til sekretariatet senest en uke før årsmøtet. Styrets medlemmer har observatørstatus med mindre de representerer egen organisasjon på årsmøtet.

§ 6.7 Når årsmøtet er innkalt i tråd med vedtektene, er møtet beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

§ 6.8 Årsmøtet skal som minimumskrav behandle disse sakene:

a) Innkalling

b) Dagsorden

c) Valg av ordstyrer og sekretær

d) Valg av to representanter til å undertegne protokollen som sekretariatet skriver

e) Årsmelding

f) Regnskap med revisors beretning

g) Innkomne forslag fra medlemmene

h) Styrets forslag til årlig plan. Samtlige innkomne forslag skal legges fram skriftlig for

årsmøtet selv om de ikke er tatt med i styrets forslag til årlig plan og satsingsområder

i) Styrets forslag til flerårig strategi og rammeplan for de år det er aktuelt

j) Forslag fra styret som ikke er dekket av årlig plan.

k) Styrets forslag til budsjett og kontingent

l) Forslag til vedtektsendringer

m) Valg av styre

n) Valg av revisor

o) Valg av valgkomité

§ 6.9 Vedtektsendringer og eksklusjon gjøres med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede representantene. Andre vedtak krever alminnelig flertall, dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blanke eller avholdende stemmer teller ikke. Valg foregår ved skriftlig avstemning. Forslag som ikke er sendt sekretariat eller valgkomiteen på forhånd i tråd med vedtektene, godtas ikke.

§ 6.10 Når halvparten av styrets medlemmer eller 1/3 av medlemmene krever det, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinære årsmøter kan ikke sluttbehandle vedtektsendringer. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes ut fra samme regler som ordinære årsmøter.

§ 7 STYRET

§ 7.1 Styret velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen, blant de kandidater som medlemmene utpeker for en periode på to år, der omlag halvparten står på valg hvert år. Leder og nestleder velges separat på årsmøtet, og slik at de står på valg annenhver gang. I tillegg velges tre styremedlemmer og tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge.

§ 7.2 Styret består av 5-7 medlemmer og 3 varamedlemmer inkludert leder og nestleder.

§ 7.3 Styret skal:

a)Utarbeide strategi og rammeplan for de år det er aktuelt og årlig plan med budsjett til årsmøte

b) Lede Norsk Algeforenings virksomhet og forvalte organisasjonens midler i samsvar med inntektsgrunnlaget, og i henhold til de av årsmøtet fattede vedtak og retningslinjer.

c) Sørge for at regnskapet blir ført og revidert på forsvarlig vis

d) Utarbeide årsmelding og årsregnskap til årsmøtet

e) Forberede saker til årsmøtet

f) Behandle søknader om økonomisk tilskudd i henhold til retningslinjer og vedtatt flerårig strategi og rammeplan og årlig plan

g) Se til at sekretariatet leverer resultater i henhold til vedtatt handlingsplan..

h) Sørge for løpende drift av foreningen å inngå avtale om sekretariatets tjenester inklusiv daglig ledelse for ett år av gangen. Daglig leder er fast møtende på styremøtet uten stemmerett.

§ 7.4 Styremøtene ledes av styreleder eller nestleder i hans/hennes fravær.

§ 7.5 Daglig leder er sekretær for styret. Det skal lages skriftlige referat fra alle styremøter.

§ 7.6 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, deriblant leder og/ eller nestleder. Varamedlemmene har møterett til alle styremøter.

§ 7.7 Avstemninger avgjøres med alminnelig flertall. Styreleder har dobbel stemme ved stemmelikhet.

§ 8 SEKRETARIATET

§ 8.1 Til å gjennomføre de vedtak som fattes i styre og årsmøte har Norsk Algeforening et sekretariat med en daglig leder. Daglig leder, eller den han/hun utnevner, representerer Norsk Algeforening utad.

§ 8.2 Daglig leder ansetter sekretariatets medarbeidere i henhold til de rammer styret har satt.

§ 8.3 Sekretariatets hovedfunksjon er å:

a) Følge opp styrets vedtak og politiske mål.

b) Koordinere arbeidet innen de ulike satsingsområdene.

c) Sørge for god intern kommunikasjon mellom Norsk Algeforenings organer og medlemmer.

d) Arbeide for å utvikle og etablere effektive kanaler for å øke medlemmenes og Norsk Algeforenings innflytelse på utvikling av norsk algenæring.

e) Ha løpende kontakt med norske myndigheter og internasjonale partnere og nettverk.

§ 9 ARBEIDSFORMER

§ 9.1 Norsk Algeforening skal til en hver tid ha arbeidsformer som fremmer forskning, kompetanse- og erfaringsdeling, gode rammevilkår og næringsutvikling, og gir deres arbeid for felles sak effektiv innflytelse. Prosjekter, egen nettside, møter og konferanser er Norsk Algeforenings vanligste redskap for utveksling av informasjon, utredning, debatt og utvikling av felles politikk.

§ 9.2 (Prosjekter og) arbeidsgrupper/temagrupper.

Formålet er å engasjere Norsk Algeforenings medlemmer på satsingsområdene for å oppnå konkrete resultater.

a) Styret godkjenner opprettelse av arbeidsgrupper/temagrupper.

b) Arbeidsgruppene/temagruppene er åpne for deltakelse for representanter for medlemmene samt inviterte enkeltpersoner som arbeider med temaet.

c) Styret gir retningslinjer for arbeidet i arbeidsgruppene/temagruppene.

§ 10 VALGKOMITEEN

§ 10.1 Valgkomiteen består av to medlemmer utenfor styret – valgleder og ett valgkomitemedlem, samt ett varamedlem fra medlemmene. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 10.2 Styret fremmer forslag til årsmøtet om sammensetning av valgkomiteen på grunnlag av forslag fra medlemmene. Alle innkomne forslag fra medlemmene skal presenteres for årsmøtet.

§ 10.3 Valgkomiteen legger fram innstilling til styremedlemmer, styreleder og nestleder for årsmøtet.

§ 10.4 Det skal være et valgreglement for valg til verv, og en valginstruks for arbeidet i valgkomiteen som godkjennes av årsmøtet.

§ 11 FULLMAKT OG PROKURA

Styreleder og daglig leder signerer for organisasjonen hver for seg. Daglig leder gis prokura.

§ 12 OPPLØSNING AV FORENINGEN

§ 12.1 Eventuell oppløsning av Norsk Algeforening må gjøres av to på hverandre følgende årsmøter, hvorav ett er ordinært. Endelig vedtak om oppløsning er gjort når minst 3/4 av de stemmeberettigede på årsmøtene har stemt for. Ved opphør av Norsk Algeforening velger årsmøtet et avviklingsstyre. Det ordinære styre kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om ikke valg foretas. Ved Norsk Algeforenings opphør, tilfaller organisasjonens midler arbeidet for bærekraftig utvikling etter avviklingsstyret beslutning.

 


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623