VALGREGLEMENT VEDTATT 29.06.2015

§ 1 Valg

På årsmøtet skal følgende personer velges til de ulike tillitsverv i Norsk Algeforening i denne rekkefølge:

a) Styreleder

b) Nestleder

c) 3-5 styremedlemmer (i samsvar med vedtektene § 7)

d) 3 varamedlem i prioritert rekkefølge

e) Revisor

f) Valgkomite

§ 2 Funksjonstid i styret

Hvert medlem velges med funksjonstid to år.

Styreleder og nestleder velges slik at de står på valg til ulikt år. Styremedlemmer og styrevaramedlemmer velges hvert år, med funksjonstid i to år, og slik at om lag halvparten av henholdsvis styre- og varamedlemmene står på valg hvert år.

§ 3 Valgkomite

Valgkomiteen består av valgleder, ett medlem og ett varamedlem. Valgleder, valgkomitemedlem og varamedlemmet velges for to år. Ett eller to medlem av valgkomiteen står dermed på valg eller går ut hvert år.

§ 4 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal starte sitt arbeid i god tid slik at deres innstilling kan sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet, dvs. mer enn fire uker før møtet.

Valgkomiteen skal sende sin innstilling til valg av de personer som skal velges. Innstillingen sendes sammen med innkallingen til årsmøtet dvs. minst 4 uker før årsmøtet.

§ 5 Valgbarhet og stemmerett

Personer som er medlemmer i Norsk Algeforening, har stemmerett på allmøtet. Disse personene er valgbare i samsvar med § 5 og § 7 i vedtektene.

Avgjørende for stemmerett er innbetalt medlemskontingent før årsmøtet. Det skal tilstrebes å oppnå en balansert kjønnsfordeling i styret.

§ 6 Fullmakt

Ett medlem kan stemme med skriftlig fullmakt fra ett medlem i Norsk Algeforening. En som gir fullmakt blir også registrert som deltaker på årsmøtet.

§ 7 Gjennomføring av valget

Valglederen leder valgprosessen og valgmøtet og gjennomgår reglementet.

§ 7.1

Valgkomiteens forslag presenteres av valgkomiteen.

§ 7.2

Valgleder spør om noen ønsker skriftlig valg. Det skal holdes skriftlig valg dersom minst en av de fremmøtte som har stemmerett, krever det.

§ 7.3

Valglederen utpeker tre personer som tellekorps.

§ 7.4

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 7.5

Valglederen bekjentgjør resultatene av valgene for årsmøtet.

§ 7.6

Det skal fra årsmøtet velges en person til å skrive protokoll og to personer til å undertegne protokollen. Undertegnet protokoll sendes alle medlemmer 1 mnd. etter årsmøtet.

§ 8 Endring av valgreglementet

Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på årsmøtet.


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623