INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN VEDTATT 29.06.2015

1. Valg og sammensetning

Årsmøtet velger valgkomiteen på to medlemmer (valgleder og ett medlem) og ett varamedlem. (§ 6)

Årsmøtet velger valgkomite blant medlemmene. Valget gjelder for to år. Medlemmer av valgkomiteen kan gjenvelges en gang. Valgene gjennomføres slik at kontinuitet i komiteen ivaretas.

2. Oppgaver og mandat

Valgkomiteen skal skriftlig legge fram forslag til kandidater til tillitsverv som skal velges på årsmøtet (I samsvar med vedtektene § 6 og § 7):

A: Styreleder med funksjonstid på to år, de år leder er på valg

B: Nestleder med funksjonstid på to år, de år nestleder er på valg

C: Tre-fem medlemmer av styret med funksjonstid på to år D: Tre vararepresentanter i nummerorden, med funksjonstid to år

E: Revisor med funksjonstid to år.

G: Valgkomite: Valget gjelder for to år, og medlemmer kan gjenvelges en gang.

Innstillingene skal følge valgreglementet og ivareta disse hensynene:

Best mulig geografisk spredning på kandidatene

Balanse når det gjelder alder og kjønn.

Best mulig spredning vedrørende relevant. kompetanse og medlemskategori

3. Arbeidsform og møter

Valgkomiteen skal starte sitt arbeid i god tid før årsmøtet finner sted.

Valgkomiteen konstituerer seg, og velger selv valgkomiteens leder og nestleder. 2

Ut over det konstituerende møtet, har valgkomiteens leder ansvar for å kalle inn til møter.

Eventuelt forfall meldes i så god tid at vararepresentant kan innkalles.

4. Nominasjon og innstilling

Alle kandidater til verv skal forespørres, skriftlig eller muntlig.

Kandidatene skal informeres om hva vervet innebærer når det gjelder ansvar, arbeidsoppgaver og arbeidsoppgavenes omfang.

Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling senest 6 uker før årsmøtet finner sted.

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med innkalling og øvrige sakspapirer til årsmøtet.

5. Deltakelse på årsmøtet

Valgkomiteens leder legger fram innstillingen for årsmøtet, og leder valget i tråd med valgreglement for årsmøtet.

 


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623