Velkommen til Norsk Algeforening!

Norsk Algeforening arbeider for å fremmer bruk og dyrking av mikro og makroalger i Norge. Norsk Algeforening ønsker å nå ut til forsknings- og utviklingsarenaer og til potensielle dyrkere med fokus på muligheter og mål ved kommersiell dyrking. Foreningen vil i særlig grad jobbe for økt innsats i formidlingsarbeid, mer oppmerksomhet rundt alger som fornybar ressurs, vise bredden av aktiviteter og produktmangfold, og bærekraftige fordeler overfor miljø, samfunn og økonomi. Foreningen vil holde møter, seminarer og ekskursjoner til prosjekter, og distribuerer informasjon og nyheter om aktiviteter i Norge og internasjonalt.

 

Norsk algeforeningers formål er:

  • Foreningen skal samle og involvere aktører og beslutningstagere i algenæringen.
  • Integrere FoU og næringsliv med mål om teknologi-, næringsutvikling og verdiskaping innenfor algenæringen.
  • Synligjøre og formidle algers betydning og nytte overfor publikum, opplæring og kunnskapsinstitusjoner og beslutningstagere.
  • Fremme det kommersielle markedet for algeprodukter og tjenester
  • Legge til rette for samarbeid, nye partnerskap som i verdikjeden
  • Norsk Algeforening skal være pådriver og bidra til å utvikle regelverk og rammebetingelser knyttet til algenæringen.
  • Legge til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling innenfor næringen.

Har du faglige spørsmål kan du kontakte disse personene:

 


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623